Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2020 για την υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων

18 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2020 για την υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 19/11/2020 έως και την 28/11/2020 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2020

του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού& Νεολαίας Δήμου Πειραιά

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού& Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.),που εδρεύει στον Πειραιά επίτης οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.»συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί Σελίδα 2 από 8 ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα

Προκήρυξη

Αίτηση