Περίληψη της με αρ. πρωτ. 444/2023 Προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα τρία (43) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

24 Φεβ
By: admin 0 0

Περίληψη της με αρ. πρωτ. 444/2023 Προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα τρία (43) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ