Μοραντζής Αντώνιος

Μοραντζής Αντώνιος

Αναπληρωτής του Βίτσα Γεώργιου