ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν

15 Νοέ
By: admin 0 0

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2526/13-11-2019 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/12/2019ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ