12 Ιούν
11 Ιούν
09 Ιούν
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.» **ΜΑΤΑΙΩΣΗ**

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.), προκηρύσσει τον υπ.’ αρ. α/α Συστήματος 92795 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας σε χώρους που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1281/09-06-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:26/06/202

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες
20 Μαΐ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.» – **ΜΑΤΑΙΩΣΗ**

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.), προκηρύσσει τον υπ.’ αρ. α/α Συστήματος 92280 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας σε χώρους που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.» – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1098/20-05-2020
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:12/06/2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Πληροφορίες
31 Δεκ
29 Νοέ
26 Νοέ
25 Νοέ
15 Νοέ
05 Σεπ