08 Δεκ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από 09.12.2021 έως και την 22.12.2021 , στα γραφεία του Οργανισμού Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.

Πληροφορίες
26 Μάιος
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τήρηση της ευταξίας (σχετικά με τις θέσεις) στους χώρους των Εκδηλώσεων/Παραστάσεων που θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και
Σελίδα 5
στο Θέατρο «Βεάκειο» και την έκδοση των εισιτηρίων ανάλογα με το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα των παραπάνω πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1.100/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες
26 Μάιος
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας Χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιστασία χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν. που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και βλαβών μικρής κλίμακας καθώς και γενικές εργασίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1.099/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες
26 Μάιος
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οργάνωση και η υποστήριξη σε συνεργασία με τους γυμναστές του αθλητικού κέντρου και σύμφωνα πάντα με το Ημερήσιο Πρόγραμμα, των προγραμμάτων άθλησης και η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ομαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου
Σελίδα 5
Πειραιά που περιλαμβάνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο, δύο (2) γήπεδα τένις, ένα (1) γήπεδο μπάσκετ, ένα (1) γήπεδο beachvolley καθώς και δύο (2) γήπεδα 5Χ5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1098/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες
06 Φεβ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση και λειτουργία του Ωδείου. Επικοινωνία και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών με το αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού που εποπτεύει τη λειτουργία των Ωδείων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών και της προόδου των μαθητών. Επιλογή και εκπόνηση του απαιτούμενου διδακτικού υλικού. Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σχετικά
με την πρόοδο και διαγωγή τους. Επίσης τη δημιουργία ακαδημαϊκού –πνευματικού περιβάλλοντος, με τη διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, συναφών σεμιναρίων, συναυλιών, ηχογραφήσεων σε συνεργασία με τα
κέντρα παραστατικών τεχνών όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Βεάκειο Θέατρο, τη Δημοτική Φιλαρμονική, τη Δημοτική Πινακοθήκη, κ.α.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 07/02/2021 έως και 16/02/2021 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Πληροφορίες
16 Δεκ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Α.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.», προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2928/15-12-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/12/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες
18 Νοέ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2020 για την υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2020

του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού& Νεολαίας Δήμου Πειραιά

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού& Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.),που εδρεύει στον Πειραιά επίτης οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.»συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί Σελίδα 2 από 8 ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα

Προκήρυξη

Αίτηση

Πληροφορίες
23 Σεπ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση από και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Ο.Π.Α.Ν (Διεύθυνση: πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.4136.355, από 23-09-2020 και για (10) δέκα ημέρες έως και 06-10-20, κατά τις ώρες 9:30΄- 13:30΄.

Πληροφορίες
04 Σεπ
23 Ιούν