ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.» – **ΜΑΤΑΙΩΣΗ**

20 Μάιος
By: admin 0 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.» – **ΜΑΤΑΙΩΣΗ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1098/20-05-2020 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:12/06/2020

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.), προκηρύσσει τον υπ.’ αρ. α/α Συστήματος 92280 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας σε χώρους που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.» – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1098/20-05-2020
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:12/06/2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ