Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2022 σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.»συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12)

22 Φεβ
By: admin 0 0

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2022 σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.»συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ