Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

31 Δεκ
By: admin 0 0

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2919/27-12-2019 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13/01/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ