ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.»

13 Αυγ
By: admin 0 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο Ο.Π.Α.Ν.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1694/24-07-2018 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ