Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

01 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 04/11/2017 έως και την 13/11/2017 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ