Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας Χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

26 Μάιος
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας Χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιστασία χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν. που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και βλαβών μικρής κλίμακας καθώς και γενικές εργασίες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1.099/25-05-2021Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιστασία χώρων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν. που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και βλαβών μικρής κλίμακας καθώς και γενικές εργασίες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1.099/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ