Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

24 Μάιος
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1116/24-05-2017 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09/06/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ