Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

16 Δεκ
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Α.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.», προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2928/15-12-2020 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/12/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Α.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.», προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2928/15-12-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/12/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ